Maaseudun kehittämiselle

AgriSolar-hybridiuusiokäytön mahdollisuudet eri kehitysvaiheessa olevilla turvetuotantoalueilla

Hankkeen taustalla on tarve etsiä, selvittää, kehittää ja mallintaa turvetuotantoalueille erityyppisiä uusiokäyttöratkaisuja, jotka mahdollistavat erityyppisen ansainnan ja liiketoiminnan kehittymisen ja käyttöönoton entisille turvetuottajalle, ja joiden avulla voidaan kompensoida EU:n ilmastopoliittisten toimenpiteiden turvetuotannolle aiheuttamia tulomenetyksiä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat toteutusalueen turvetuottajat, turvetuotantoalueiden omistajat ja muut turvetuotantoketjussa toimivat yrittäjät ja yritykset

Hankkeessa lisätään kohderyhmän tietotaitoa, osaamista ja valmiutta tunnistaa turvetuotantoalueiden aurinkoenergia- ja kasvintuotannon hybridi-uusiokäyttöratkaisujen mahdollisuuksia, edellytyksiä ja reunaehtoja. Hankkeessa lisätään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä uusiutuvan energiatuotannon ja kasvintuotannon yhteistyöverkostojen kehittymiseksi.

Hankkeessa edistetään turvetuotantoalueen uusiokäytön integrointia aurinkoenergiatuotantoon, kasvintuotantoon, kotieläintalouteen, koneurakointiin, huolto- ja ylläpitopalveluihin, kosteikko- ja vettämisratkaisuihin ja muihin uusiokäytön ansainta- ja liiketoiminta mahdollisuuksiin. Hanke edistää erityyppisiä tuotantohyödyke- ja kehittämisinvestointeja.p>

Hankkeessa tehdään kiinteistökartoituksia, järjestetään koulutus-, tietoisku-, opintoretki- ja muita kohtaamistilaisuuksia ja selvitetään, kehitetään ja mallinnetaan potentiaalisia hybridi -uusiokäyttöpilottikohteita.

Hankkeen lopputuloksena turvealan yrittäjien tietotaito, osaaminen ja valmius hyödyntää turvetuotantoaluetta aurinkoenergiatuotanto - kasvituotannon - kosteikko- hybridi-uusiokäyttöratkaisuihin kasvaa. Aurinkoenergia- ja kasvintuotannon AgriSolar- hybridipilottien mallinnukset toimivat esimerkkeinä koko alalle erityyppisten ja eri kehitysvaiheessa olevien tuotantoalueiden soveltuvuudesta erilaisiin uusiokäyttö-, ansainta- ja liiketoimintakonsepteihin. Tuotantoalueiden uusiokäyttöön perustuvien ansainta- ja tulovirrat, ja liiketoiminta- ja yrittäjyysratkaisut lisääntyvät. Hanke kokoaa ja luo eri toimialojen välille uusia yhteistyöverkostoja ja yhteistyökumppanuuksia, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden, toimintatapojen ja -menetelmien kehittymisen ja käyttöönoton sekä ilmastohyötyjen saavuttamisen.

Hanketta rahoitus tulee Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta - JTF. Rahoitusviranomaisena Satakuntaliitto

Hankkeen toteutusalue on Satakunta. Hankkeen arvioitu toiminta-aika 10/2023-8/2025.

Hankkeen toteutuksesta vastaa AF-Innova. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. MTK-Satakunta, Koneyrittäjät ry., Bioenergia ry., Vatajankoski Oy, Neoen Renewables Finland Oy, Skarta Energy Oy ja Koneyrittäjät ry.


Lisätietoja hankkeesta:
Harto Ylitalo +358 41 3178134
harto.ylitalo@af-innova.fi.

Esa Merivalli +358 44 988 3180
esa.merivalli@af-innova.fi.