Maaseudun kehittämiselle

Maaseudun Energiayrittäjyys -koordinaatiohanke

Koordinaatiohankkeella edistetään maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti. Osaaminen kasvaa uuden tiedon, käytäntöjen ja innovaatioiden kautta. Hyvä Viestintä ja parantunut tiedonkulku edistävät tiedon saantia. Alueellisten verkostojen ja toimijoiden saattaminen valtakunnalliseen verkostoon lisää yhteistyötä. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta innovaatiot saadaan paremmin käyttöön ja kehittymään.

Panostaminen uusiutuvaan energiaan ja energiayrittäjyyteen edistää ilmastonmuutoksen hillintää. Hankkeen toimien avulla myös energiayrittäjyys monipuolistuu. Aktiivinen ja vuorovaikutteinen viestintä lisää kehitystyön ja uuden tiedon vaikuttavuutta.

Energiayrittäjyyden koordinaatio -hankkeella edistetään maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista valtakunnallisesti: osaaminen, tiedonkulku, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät, ilmastonmuutoksen hillintä tehostuu ja yrittäjyys monipuolistuu.

Hanke viestii alueellisista hankkeista ja niissä saavutetuista tuloksista sekä jakaa tietoa alan uusista teknologioista. Koordinaatio -hanke kokoaa yhteen alan toimijat työskentelemään maaseudun yritysten hyväksi. Hankkeen toiminta-alue on koko Suomi. Kohderyhmänä ovat alueelliset maaseutuhankkeet sekä pienyritykset ja mikroyritykset maaseudulla.

Hankkeen hyödynsaajia ovat pienet yritykset ja mikroyritykset maaseudulla sekä uusiutuvaan energiaan ja energiayrittäjyyteen liittyvät hankkeet.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, rahoitusviranomaisena Hämeen ELY keskus

Hankkeen toteutusalue on koko Suomi.

Hankkeen toteutusaika on 01.08.2018 - 31.12.2021

Hankkeen päähakija toimii ProAgria Länsi-Suomi. Hankekumppaneina Osuuskunta AF-Innova, Bioenergiayhdistys ry ja ProAgria keskustenliitto.

www.energiayrittajyys.fi

<

Lisätietoja hankkeesta:
Esa Merivalli +358 44 988 3180
esa.merivalli@af-innova.fi